Lähteet

Kestävä kehitys

Grönroos, J. ja Seppälä, J. (toim.) 2000. Maatalouden tuotantotavat ja ympäristö. Suomen ympäristö 431. Suomen ympäristökeskus. Helsinki

ICROFS, 2008. Udvickling, vӕkst og integritet i den danske kologisektor, (Eds. Alrøe and Halberg) (in Danish) 550 p. ICROFS; Tjele, Denmark

Jensen, E.S. 2009. The role of organic food systems in meeting future challenges in the Nordic region.In Towards increased sustainability in the food supply chain. First Nordic Organic Conference, 18-20 May 2009, Gothenburg,

Sweden, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), Sveriges lantbruksuniversität (SLU)

Karlsson, R. 2002. Svinn i storhushåll. Mängder, sammansättning och möjligheter att minska. Institution för systemekologi. STOCKHOLMS Universitet, viitattu lähteessä Taskinen, T. ja Tuikkanen, R. 2004:40

Kestävä kulutus ja tuotanto, www.ym.fi

Kurppa, S. MTT, Lounaslautaset vertailussa, Consumer & Environment, 16.9.2009

Milestad, R.; Lagerberg Fogelberg, C.; Björklund, J.; Wivstad, M. 2009. Ekologisk produktion – en del av lösningen CUL

Pimentel D., Hepperly, P., Hanson, J., Douds, D., and Seidel, R. Environmental, energetic, Economic Comparisons Of Organic and Conventional Farming Systems., BioScience,  55, 7: 573-582.

Taskinen, T. ja Tuikkanen, R. 2004, Ammattikeittiöiden ekologinen toiminta Suomessa 2003. Mikkelin Ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia 9, Mikkeli

Turtola, E. ym. 2005. Ympäristökuormitus luonnonmukaisessa viljelyssä – tutkimusvuosien 1997 – 2004 loppuraportti. MTT Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 31.3.2005

Valtion ympäristöhallinnon verkkosivusto, www.ymparisto.fi

Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Kohti globaalisti ja kansallisesti kestävää Suomea, 2008, Ympäristöministeriön julkaisu

Virtanen Y, Hyvärinen H, Katajajuuri J-M, Kurppa S, Nousiainen J, Saarinen M, Sinkko T, Usva K, Virtanen J, Voutilainen P, Ekholm P, Grönroos J, Koskela S, Väänänen S, Mäenpää I 2009, Elintarvikeketjun Ympäristövastuun Taustaraportti, Laatuketju.

Yhteinen tulevaisuutemme. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti, 1987

Mitä luomu on

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/

Euroopan komission luomusivusto: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fi

Neuvoston asetus (EY) 834/2007, komission asetukset (EY) 889/2007 ja (EY) 1235/2008
 

Luomu ammattikeittiöissä

Hankintailmoitusten rekisteri HILMA:  http://www.hankintailmoitukset.fi/

Lairon, D. 2009. Nutritional quality and safety of organic food. A review- Agron. Sustain. DEv. INRA. EDP Sciences. 2009. Available on line at: www.agronomy journal.org

Muukka E. ym. 2008, Lähiruokaa Suomen kunnissa- selvitys lähiruuan käytöstä julkisella sektorilla, EkoCentria, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Muukka, E. 2008. Luomun tie päiväkotiin. Luomuruokailun toteutettavuus ja ravitsemuksellinen merkitys päiväkotilapsille, Väitöskirja. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 437

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille - perusteluja ja ohjeita hankintoihin 

Suurkeittiötutkimus, Taloustutkimus

Vuorinen H, Tossavainen H 2009, Luomutuotteiden käyttö Portaat luomuun -ohjelmaan kuuluvissa ammattikeittiöissä, EkoCentria

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut