Suuntaviivoja

Kestävää kehitystä pyritään ohjaamaan kansainvälisesti ja kansallisesti. Suomen hallitus on linjannut kestävän kehityksen politiikkaa vuodesta 1990 alkaen. Tällä hetkellä kestävän kehityksen edistämistyötä Suomessa tekee Kestävän kehityksen toimikunta. Se pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet  kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Strategiaprosessin kuluessa toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen eli tiiviin politiikkakehikon Suomesta, jollaiseksi sen haluamme kehittää vuoteen 2050 mennessä. Sitoumuksen tavoitteiden toteutumista seurataan indikaattorien avulla.

Vuonna 2006 laadittu kansallinen kestävän kehityksen strategia "Kohti kestäviä valintoja - Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi" määritteli kestävän kehityksen tavoitteet ja periaatteet. Strategian visiona on hyvinvoinnin turvaaminen luonnon kantokyvyn rajoissa. Tavoitteena on luoda kestävää hyvinvointia turvallisessa, osallisuutta edistävässä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki kantavat vastuuta ympäristöstä.

Suomen kannalta kestävän kehityksen merkittävimmät kehitystrendit ja haasteet liittyvät ilmastonmuutokseen, sopeutumiseen maailmantalouden nopeisiin muutoksiin ja väestörakenteen muutokseen.

Kansallista kestävän kehityksen strategiaa on arvioitu vuosina 2007 ja 2009.  Arvioinnissa on käytetty strategiaan sisältyviä avainindikaattoreita.

Kestävää kehitystä Suomessa ohjavat myös

Kestävä kehitys edellyttää muutosta sekä organisaatioiden että yksittäisten kansalaisten toimintatavoissa ja asenteissa. Monet kunnat, yritykset ja muut yhteisöt ovatkin laatineet omia kestävän kehityksen strategioitaan tai ohjelmiaan.  

Lue lisää kestävästä kehityksestä ja sen toteuttamisesta www.ymparisto.fi

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut