Hallituksen luomuohjelma ja tavoitteet

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa on linjattu ruokapolitiikasta, että ruokasektori on tulevaisuuden kasvuala, jonka kilpailukykyä ja yhteistyötä kehitetään kansallisessa ruokastrategiassa ja ruokapoliittisessa selonteossa asetettujen suuntaviivojen mukaisesti. Ruokaturvallisuus on jatkossakin Suomen kansainvälinen vahvuus.

Hallitus on sitoutunut toteuttamaan luomualan kehittämisohjelman, jonka avulla kotimaista luonnonmukaista tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi sekä kehitetään koko luomuruokaketjua. Kehittämisessä painotetaan luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta ja kasvatetaan luomuruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla ja vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin mm. parantamalla hankintaosaamista ja laadullisten kriteerien esilletuloa. Kotimaisten luomutuotteiden tuotantoa, jalostusta, markkinointia ja vientiä halutaan kasvattaa ja tehostaa. Luomuelintarvikkeiden tarjonnan monipuolistamisen ja luomun kulutuksen kasvun mahdollistamiseksi tavoitellaan luomupeltoalan kasvua 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Monissa Euroopan maissa on jo usean vuoden ajan voimakkaasti ohjattu joukkoruokailun julkisia hankintoja kohti luomua. Suomessa maa- ja metsätalousministeriön tavoitteet julkisen sektorin ruokapalveluiden osalta on mm., että ruokapalveluissa tarjottavasta ruoasta 20 % on luomua vuoteen 2020 mennessä.

Lisää hallituksen linjauksista sekä valtioneuvoston 13.6.2013 antamista periaatepäätöksistä http://portaatluomuun.bonsait.fi/hallituksen_linjaukset

Lisää luomua! -luomualan kehittämisohjelma vuoteen 2020 (16.5.2013)

Valtioneuvoston periaatepäätös -Cleantech (13.6.2013, korvaa 04/2009 annetun periaatepäätöksen)

Vähemmästä viisaammin -valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013)

Maa-ja metsätalousministeriön luomulinjaukset (30.3.2012)

Luomu 20/2020, MMM:n suuntaviivoja luomualan kehittämisohjelmalle (30.3.2012)

Päämisteri Jyrki Kataisen hallitusohjelma (06/2011)

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut