En tillförlitlig och fungerande modell

EkoCentria har sedan 2002 drivit Stegvis mot eko med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.  För att motsvara yrkeskökens behov ännu bättre än tidigare har programmet utvecklats och förnyats med utgångspunkt i de fleråriga erfarenheterna och i samarbete med yrkesfolk inom köksbranschen.

EU:s ekodirektiv gäller inte yrkeskök och Finland har inga nationella författningar eller någon nationell övervakning såsom många andra länder har. Men Stegvis mot eko kan erbjuda en pålitlig modell för användning av ekologiska produkter även inom måltidstjänster. Tack vare möjligheten till stegvis utveckling kan kökets egen verksamhet, tillgången på ekologiska produkter och kundernas förväntningar utvecklas i samma takt. 

Programmet är flexibelt eftersom varje kök kan sikta in sig på det steg de vill, regelbundet välja vilka ekologiska råvaror de använder samt avancera till nästa steg i sin egen takt.

"Via Stegvis mot eko får måltidstjänsterna i Juva information om ekologiska produkter samt tips om användning av ekologiska råvaror vid tillredningen av mat."

– Annikki Tarvainen, chef för måltidstjänsterna, Juva kommun

"Genom att höra till Stegvis mot eko försäkras Palmias kunder om att användningen av ekologiska råvaror och produkter utvecklas och utökas på lång sikt. Deltagandet sporrar också Palmias egen personal till att hela tiden bemöda sig om ekologiska val. Programmet fungerar också som nätverk/forum där man kan diskutera ekofrågor tillsammans med andra aktörer."

– Tiina Ahola, planerare, Palmia catering

"Via programmet har Servica fått information om ekologiska produkter och om tillgången på dessa. Stegvis mot eko ger större synlighet åt strävandena mot hållbarare val i produktionen av måltidstjänster."

– Sari Karttunen, sektorchef, Servicas måltidstjänster

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut